bfidc.bd@bfidc.info
9560086-8 (PABX)
88-02-9563035
Copyright © 2009 Bangladesh Forest Industries Development Corporation. All Right Reserved
wmwU‡Rbm PvUvi

wmwU‡Rbm PvUvi

 

†Pqvigvb mwPevjq

 

wgK bs

mevi weeiY

P~ovš— †mev`vbKvix

mev MnxZv

wb‡bœi mgq

gšÍe

1

wb‡qvMt

cwKvq wb‡qvM wew cKvkbv nB‡Z iy Kwiqv `iLvhvPvB- evQvB, cixv MnY, mvvrKvi MnY I wb‡qvM|

mwPe

Pqvigvb

Dchy bvMwiK

3-5 gvm

 

2

c‡`vbœwZt

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/KgKZv‡K cweavbgvjvi mswk bxwZ wb‡`wkKv AbymiY c~eK MwVZ evQvB KwgwUi mycvwi‡ki wfw‡Z Av‡`k Rvix chš—|

mwPe

Pqvigvb

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix /KgKZv

2 (`yB) gvm

 

3

eZb wbaviY t

RvZxqeZb †‹j

m`i `i KZ„K MwVZ KwgwUi gva‡g

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/ KgKZv

3 (wZb) w`b

 

c‡`vbœwZ DieZb wbaviY, UvBg †‹j c`vb I †eZb ˆelg `~ixKiY

mwPe

4

cwkYt

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/KgKZv‡`i `Zv e„w I Kv‡Ri gvb Dbœq‡bi j‡ †`kxq I AvšRvwZK wewfbœ cwkY c`vbKvix G‡Rx/cwZvb KZ„K Av‡qvwRZ wewfbœ cwkYKv‡m g‡bvbqb `vb I wbRm cwkY †K‡›` Kgx‡`i cwkY c`vb|

mwPe-KgiZ KgPvix‡`ivbxq cwkY|

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/ KgKZv

3 (wZb) w`b

 

Pqvigvb-KgKZv‡`ivbxq I KgKZv/KgPvix‡`ie‡`wkK cwkY|

5

e`wj t

myy Kgx ee’vcbv I K‡cv‡ik‡bi Kv‡Ri v‡_ K‡cv‡ik‡bi wbqšYvaxb wewfbœ `i/BDwbU I ivevi evMv‡b Rbej mylgKi‡Yi j‡ e`wj I c`vqb Kiv|

mwPe

Pqvigvb

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/ KgKZv

KZ„c‡i wmvš—/ wb‡`kg‡Z

 

6

QywUt

miKvi KZ„K †NvwlZ wewfbœ QywU I ewkDK KgPvix PvKzix cweavbgvjvgvZv‡eK K‡cv‡ik‡b wb‡qvwRZ kwgK/KgPvix/KgKZv‡`i QywU welq wbw Kiv|

mn-gnvee’vcK (cvt)

3q I 4_ †kYxi KgPvix

m‡ev”P 3 (wZb) w`b

 

mwPe

Dc-gnvee’vcK, mn-gnvee’vcK, ee’vcK I mn-ee’vcK

7

wbixv Avcwt

ewkDK, m`i `‡ii cv‡mvbvj kvLvi wewfbœ KgKv‡i Dci AvfšixY wbixv`j ev evwYwRK wbixv Awa`i KZ„K wbixv Avcw DvwcZ nB‡j miKvix AvBb-Kvbyb, K‡cv‡ik‡bi cweavbgvjv I †ev‡Wi wb‡`kbvgvZv‡eK wbwi j‡ Reve c`vb Kiv|

mn-gnvee’vcK (wbixv)

cwiPvjK (A_)

Pqvigvb

K‡cv‡ik‡b KgiZ Aemicv kwgK/KgPvix/ KgKZv

15 (c‡bi) w`‡bi g‡a Reve c`vb Ki‡Z n‡e|

 

8

wefvMxq gvgjvt

K‡cv‡ik‡b wb‡qvwRZ KgKZv/KgPvixM‡Yi wei“‡ ‡Kvb wefvMxq gvgjv Avbq‡bi c‡qvRb nB‡j ewkDK cweavbgvjv/miKvi KZ„K RvixK„Z wewfbœ Av‡`k wb‡`kgvZv‡eK KgKZv/KgPvixM‡Yi wei“‡ Kvhee’v MnY Ges kwgK‡`i evsjv‡`k kg AvBb -2006 Gi weavbgvZv‡eK ee’v MnY|

ee’vcK (AvBb)

mn-gnvee’vcK (AvBb)

mwPe

Pqvigvb

 

 

 

ewkDK KgPvix cweavbgvjv, 1989 Ges evsjv‡`k kg AvBb -2006 †Z ewYZ mgq-mxgv Abyhvqx

 

9

evW mfvt

K‡cv‡ik‡bi Riyix I RbiyZc~„Y welqvejxevW mfvq Dc’vcb

Pqvigvb

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/ KgKZv

wbavwiZ mgq-mxgvgvZv‡eK

 

evW Ae WvB‡iim&

10

hvbevnb t

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj KgKZv/ KgPvixM‡Yi hvZvqv‡Zi myweav‡_ wbRm hvbevnb/fvovK„Z hvbevn‡bi gva‡g hvZvqvZ myweav c`vbmn hvbevnb iYv‡eY I †givgZ|

mn-ee’vcK (mvaviYmev)

mn-gnvee’vcK (mvaviYmev)

 

K‡cv‡ik‡b mKj KgPvix I KgKZv

1 (GK) gvm

 

11

Uwj‡dvbt

hvMv‡hv‡Mi v‡_ K‡cv‡ik‡b eeZUwj‡dvb, dv, B›Uvi‡bU cfwZi wel‡q wej cwi‡kva nB‡Z Avi Kwiqv AvbymwK Abvb KvR/c‡qvRbxq Kvhee’v MnY|

mn-ee’vcK (mvaviYmev)

mn-gnvee’vcK (mvaviYmev)

 

K‡cv‡ik‡b mKj KgPvix/ KgKZv I K‡cv‡ik‡bi mv‡_ mswk wewfbœ ew/cwZvb|

 

 

12

gBb‡U‡bt

K‡cv‡ik‡bi Ri“ix Kvhvw` mv`‡bi wbwg 20,000/- nB‡Z 2,00,000/- chšeq Aby‡gv`b

 

mwPe

K‡cv‡ik‡b KgiZ mKj kwgK/KgPvix/ KgKZv

m‡ev”P 7 (mvZ) w`b

 

 

2,00,000/- i D‡aŸ eq Aby‡gv`b

 

Pqvigvb

13

weweat

KZ„c‡i wb‡`‡k Abvb i“Zc~Y KvR mv`b

mwPe

Pqvigvb

 

wbavwiZ mg‡q

 

 

mev c`vbKvix KgKZvii (Uvqvi) bs-(1) ee’vcK (cv‡mvbvj)/ee’vcK (AvBb)/

ee’vcK (mvaviYmev kvLv) ‡dvbt 9560085-8(348)(340)(310)

(2) mn-gnvee’vcK (cv‡mvbvj) ‡dvbt 9560085-8 (321)

(3) mwPedvbt 9562119, 9560085-8 (311)

(4) ‡Pqvigvb ‡dvb t 9561066, 9560085-8 (405)